KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel.: 608 45 47 45

sklep@bialmax.pl

Regulamin

REGULAMIN:

Wstęp, informacje

 1. Sklep Internetowy BIALMAX działający pod adresem http://bialmax.pl/, prowadzony jest przez BIALMAX z siedzibą w Białymstoku, ul. Dolna 70, NIP: 719-120-23-90 zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu przez Sprzedawcę. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na witrynie sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.
 4. Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego http://bialmax.pl/
 5. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 221 KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym http://bialmax.pl/, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 6. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu Klient:

  • wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą z maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zgadza się na wprowadzenie ich do bazy danych firmy BIALMAX
 7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do obsługi sklepu pod adresem e-mail : biuro@bialmax.pl
 8. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu.

Sprzedaż, przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego http://bialmax.pl/
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://bialmax.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu KC.
 3. Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura sprzedaży i obsługi zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową http://bialmax.pl/. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module "Moje konto" po zalogowaniu Klienta do sklepu http://bialmax.pl/.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia lub rezygnacji z niego.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Informacja o terminie wysyłki poszczególnych produktów znajduje się z kartach tych produktów.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.
 9. Rozliczenia transakcji karta płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.
 10. Wnioski reklamacyjne dotyczące transakcji kartą należy wysyłać na adres 15-697 Białystok, ul. Dolna 70. Będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta.
 4. Termin wysyłki liczony jest w następujący sposób:

  • w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia;
  • w przypadku wybrania płatności z góry (przelew) następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy.
   
 5. O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 6. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres http://bialmax.pl/ (prosimy podać nr zamówienia).

Formy płatności, dokumenty sprzedaży

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  • przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
  • za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;
 2. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta.

Uszkodzenia towarów

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, klient zobowiązany jest spisać protokół szkody lub do nie przyjmowania przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres: reklamacje@bialmax.pl
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości e-mail na adres:  sklep@bialmax.pl
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą mailową.
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 30 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki) do Klienta.
 5. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu . Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszt odesłania towaru ponosi Sprzedawca.

Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem,przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.
 2. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 3. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
 4. Klient zgłasza reklamację mailem na adres: reklamacje@bialmax.pl. W tytule e-maila prosimy o podanie dopisku reklamacja.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą - biuro@bialmax.pl
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@bialmax.pl
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl